Wystapil blad podczas wykonywania zapytania SQL!
MySQL query: SELECT *, pow((gabinety_aktywacje.DataAktywacji + (gabinety_aktywacje.Dlugosc * 24 * 3600)),0) as AktywnyAbonament, gabinety_gabinety.IDGabinetu as IDGabinetu FROM gabinety_gabinety LEFT JOIN (SELECT gabinety_aktywacje.*, gabinety_pakiety.Dlugosc FROM `gabinety_aktywacje` LEFT JOIN gabinety_pakiety ON gabinety_aktywacje.IDPakietu = gabinety_pakiety.IDPakietu WHERE gabinety_aktywacje.DataAktywacji + (gabinety_pakiety.Dlugosc * 24 * 3600) >= '1585855598') as gabinety_aktywacje ON gabinety_gabinety.IDGabinetu = gabinety_aktywacje.IDGabinetu WHERE gabinety_gabinety.Widoczny = 1 && ( ( ( LOWER(gabinety_gabinety.Miasto) like 'będzin%' || gabinety_gabinety.Kod_pocztowy like 'będzin%' ) || ( gabinety_gabinety.Gabinet2 = 1 && ( LOWER(gabinety_gabinety.Miasto2) like 'będzin%' || gabinety_gabinety.Kod_pocztowy2 like 'będzin%') ) || ( gabinety_gabinety.Gabinet3 = 1 && ( LOWER(gabinety_gabinety.Miasto3) like 'będzin%' || gabinety_gabinety.Kod_pocztowy3 like 'będzin%') ) ) || ( ( bez_pl_diakrytycznych(LOWER(gabinety_gabinety.Miasto)) like 'będzin%' || gabinety_gabinety.Kod_pocztowy like '%będzin%' ) || ( gabinety_gabinety.Gabinet2 = 1 && ( bez_pl_diakrytycznych(LOWER(gabinety_gabinety.Miasto2)) like 'będzin%' || gabinety_gabinety.Kod_pocztowy2 like 'będzin%' ) ) || ( gabinety_gabinety.Gabinet3 = 1 && ( bez_pl_diakrytycznych(LOWER(gabinety_gabinety.Miasto3)) like 'będzin%' || gabinety_gabinety.Kod_pocztowy3 like 'będzin%' ) ) ) ) GROUP BY gabinety_gabinety.IDGabinetu ORDER BY AktywnyAbonament DESC , gabinety_gabinety.IDGabinetu desc, gabinety_gabinety.Opis asc
MySQL zwr�ci�: FUNCTION znajdzpsychologacharakteryeu.bez_pl_diakrytycznych does not exist